Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
74
Hôm qua:
19
Tuần này:
145
Tháng này:
108
Tất cả:
2911

THÔNG BÁO V/v thực hiện chính sách khuyến khích hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Ngày 02/11/2021 00:00:00

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐỊNH LIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

       

              Số: 74/TB - UBNDĐịnh Liên, n
gày  01 tháng 11 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v thực hiện chính sách khuyến khích hỗ trợ người lao động

đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

 
   
 


Kính thưa: Các đồng chí cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã

 

Thực hiện Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVII, kỳ họp thứ 2 về chính sách khuyến khích, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2021; Quyết định 869/2017/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định việc thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2021.

UBND xã Định Liên thông báo đến toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã có thân nhân lao động đi làm việc ở nước ngoài được biết và nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2021  (theo Điểm a, Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết 45/2016NQ-HĐND của HĐND tỉnh Thanh Hóa). Thời gian áp dụng chính sách hỗ trợ đến 31/12/2021.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Đợt 1: từ ngày 30/10/2021 đến ngày 15/11/2021.

Đợt 2: từ ngày 21/11/2021 đến hết ngày 22/12/2021.

Địa điểm: Phòng chính sách UBND xã

Vậy UBND xã thông báo để các đối tượng được biết, đảm bảo quyền lợi cho mình./.

Nơi nhận:

-  Như trên;

-  Chủ tịch UBND xã (để b/c);

-  Lưu: VT, CS.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Đào Văn Hoàng


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

THÔNG BÁO V/v thực hiện chính sách khuyến khích hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Đăng lúc: 02/11/2021 00:00:00 (GMT+7)

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐỊNH LIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

       

              Số: 74/TB - UBNDĐịnh Liên, n
gày  01 tháng 11 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v thực hiện chính sách khuyến khích hỗ trợ người lao động

đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

 
   
 


Kính thưa: Các đồng chí cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã

 

Thực hiện Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVII, kỳ họp thứ 2 về chính sách khuyến khích, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2021; Quyết định 869/2017/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định việc thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2021.

UBND xã Định Liên thông báo đến toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã có thân nhân lao động đi làm việc ở nước ngoài được biết và nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2021  (theo Điểm a, Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết 45/2016NQ-HĐND của HĐND tỉnh Thanh Hóa). Thời gian áp dụng chính sách hỗ trợ đến 31/12/2021.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Đợt 1: từ ngày 30/10/2021 đến ngày 15/11/2021.

Đợt 2: từ ngày 21/11/2021 đến hết ngày 22/12/2021.

Địa điểm: Phòng chính sách UBND xã

Vậy UBND xã thông báo để các đối tượng được biết, đảm bảo quyền lợi cho mình./.

Nơi nhận:

-  Như trên;

-  Chủ tịch UBND xã (để b/c);

-  Lưu: VT, CS.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Đào Văn Hoàng


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)