Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
40
Hôm qua:
19
Tuần này:
111
Tháng này:
74
Tất cả:
2877

quyết định BCĐ phòng chống dịch covid-19

Ngày 30/08/2021 00:00:00

Danh sách BCĐ

 

ĐẢNG BỘ HUYỆN YÊN ĐỊNH

ĐẢNG ỦY XÃ ĐỊNH LIÊN

*

Số 19 - QĐ/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 
 
 


Định Liên, ngày 29 tháng 8 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Định Liên

------

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Căn cứ Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH 12, ngày 21/11/2007;

- Căn cứ Công văn số 189-CV/HU, ngày 26/8/2021 của Huyện ủy Yên Định về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện;

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Định Liên nhiệm kỳ 2020-2025;

- Xét đề nghị của UBND xã Định Liên.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ ĐỊNH LIÊN QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Định Liên gồm các đồng chí có tên sau:

I. BAN CHỈ ĐẠO

1

Đồng chí

Nguyễn Trọng Báo

PBT - Chủ tịch HĐND xã

- Trưởng BCĐ

2

Đồng chí

Lê Văn Trung

PBT - Chủ tịch UBND xã

-Phó Trưởng BCĐ

3

Đồng chí

Trịnh Đình Thanh

ĐUV-P. Chủ tịch UBND xã

-P.Trưởng ban trực

4

Đồng chí

Đào Văn Hoàng

ĐUV-P. Chủ tịch UBND xã

-P.Trưởng ban trực

5

Đồng chí

Hoàng Văn Lương

Trưởng trạm y tế

- UV TT BCĐ

6

Đồng chí

Nguyễn Thị Minh

ĐUV- P. Chủ tịch HĐND xã

- Thành viên

7

Đồng chí

Nguyễn Văn Kế

ĐUV- Chủ tịch MTTQ xã

- Thành viên

8

Đồng chí

Nguyễn Ngọc Vịnh

ĐUV-Trưởng Công an

- Thành viên

9

Đồng chí

Nguyễn Văn Sơn

ĐUV- Bí thư đoàn xã

- Thành viên

10

Đồng chí

Lưu Thị Tuyên

ĐUV- Chủ tịch Hội LHPN xã

- Thành viên

11

Đồng chí

Lưu Tài Sáng

ĐUV- GĐ HTX DV SX&NN

- Thành viên

12

Đồng chí

Trịnh Thị Hương

ĐUV- Phó Bí thư Đoàn xã

- Thành viên

13

Đồng chí

Đào Thị Thành

ĐUV- Bí thư chi bộ

- Thành viên

14

Đồng chí

Nguyễn Thị Thu Hằng

Chủ tịch Hội Nông dân xã

- Thành viên

15

Đồng chí

Nguyễn Văn Mắm

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

- Thành viên

16

Đồng chí

Lê Văn Trung

Công chức VP&TK

- Thành viên

17

Đồng chí

Ngô Như Lý

Công chức TC&KT

- Thành viên

18

Đồng chí

Nguyễn Thị Hằng

Công chức VH-XH

- Thành viên

19

Đồng chí

Trịnh Đình Trường

Công chức Tư pháp – Hộ tịch 

- Thành viên

20

Đồng chí

Hà Văn Minh

Công chức Tư pháp – Hộ tịch 

- Thành viên

21

Đồng chí

Nguyễn Trọng Tiệp

Công chức Địa chính

- Thành viên

22

Đồng chí

Lê Văn Sơn

Chỉ huy phó BCHQS xã

- Thành viên

23

Các đồng chí Bí thư các Chi bộ

- Thành viên

II. TỔ GIÚP VIỆC

1

Đồng chí

Lê Văn Trung

Công chức VP&TK

- Tổ trưởng

2

Đồng chí

Trịnh Thị Hương

Văn phòng Đảng ủy

- Tổ phó

3

Đồng chí

Trịnh Đình Trường

Công chức Tư pháp – Hộ tịch 

- Tổ viên

4

Đồng chí

Hà Văn Minh

Công chức Tư pháp – Hộ tịch 

- Tổ viên

5

Đồng chí

Nguyễn Thị Hằng

Công chức VH-XH

- Tổ viên

6

Đồng chí

Trịnh Văn Việt

Phó Trưởng công an xã

- Tổ viên

7

Đồng chí

Lưu Trọng Hiếu

P.Chủ tịch Hội Nông dân

- Tổ viên

8

Đồng chí

Lê Thị Tuyết

P.Chủ tịch Hội LHPN

- Tổ viên

9

Đồng chí

Đào Thị Lan Hương

Công chức địa chính

- Tổ viên

10

Đồng chí

Ngô Như Lý

Công chức TC&KT

- Tổ viên

Điều 2: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Định Liên có nhiệm vụ:

- Tham mưu, giúp Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên phạm vi toàn xã.

- Ban hành kế hoạch và các văn bản phòng, chống dịch COVID-19; kiểm tra, đôn đốc các thôn, các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện và của địa phương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

- Chỉ đạo việc phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể, các cơ quan liên quan để huy động nguồn lực tham gia và hỗ trợ thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

- Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy sử dụng con dấu của Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo là Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã sử dụng con dấu của UBND xã.

- Giao Trạm y tế là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo.

- Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng các chế độ theo quy định của Đảng và pháp luật hiện hành. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Chỉ đạo do Trưởng ban phân công.

- Ban Chỉ đạo thành lập các tiểu ban trực thuộc Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3: Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ

- Tham mưu, giúp việc choBan Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại xã Định Liên.

- Tham mưu công tác triển khai thực hiện kế hoạch về phòng, chống dịch COVID-19 và các văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

- Phối hợp với các ban, ngành đoàn thể xã, các tổ chức, cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp thông tin, nắm bắt tình hình hằng ngày, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo về tình hình, diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn xã.

- Các thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật hiện hành. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Tổ giúp việc do Tổ trưởng phân công.

- Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4: Các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; cấp ủy chi bộ các thôn, các đơn vị có liên quan và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định kiện toàn, bổ sung Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 đã ban hành./.

Nơi nhận:

- Huyện ủy (b/c),                                            

- UBND huyện (b/c),

- Các đồng chí Đảng ủy viên,

- Như Điều 4 QĐ,

- Lưu VP Đảng ủy.

         

T/M BCH ĐẢNG BỘ

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

 

 

 


Nguyễn Trọng Báo

 

 


 


DANH SÁCH PHÂN CÔNG

Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Định Liên

(Kèm theo Quyết định số19 - QĐ/ĐU, ngày 29/8/2021)

------

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chức vụ trong ban

Chỉ đạo

1

Đồng chí

Nguyễn Trọng Báo

PBT - Chủ tịch HĐND xã

- Trưởng BCĐ

Chỉ đạo chung +Duyên Thượng 2

2

Đồng chí

Lê Văn Trung

PBT - Chủ tịch UBND xã

- Phó Trưởng BCĐ

P.Trưởng BCĐ+Duyên Thượng 1

3

Đồng chí

Trịnh Đình Thanh

ĐUV-P. Chủ tịch UBND xã

- P.Trưởng ban trực

P.Trưởng ban trực+Bái Thủy

4

Đồng chí

Đào Văn Hoàng

ĐUV-P. Chủ tịch UBND xã

- P.Trưởng ban trực

P.Trưởng ban trực+Vực Phác

5

Đồng chí

Hoàng Văn Lương

Trưởng trạm y tế

- UV TT BCĐ

Chỉ đạo Chi bộ

6

Đồng chí

Nguyễn Thị Minh

ĐUV- P. Chủ tịch HĐND xã

- Thành viên

Thôn Vực Phác

7

Đồng chí

Nguyễn Văn Kế

ĐUV- Chủ tịch MTTQ xã

- Thành viên

Thôn Duyên Thượng 1

8

Đồng chí

Nguyễn Ngọc Vịnh

ĐUV-Trưởng Công an

- Thành viên

An ninh+Duyên Thượng 2

9

Đồng chí

Nguyễn Văn Sơn

ĐUV- Bí thư đoàn xã

- Thành viên

Thôn Vực Phác

10

Đồng chí

Lưu Thị Tuyên

ĐUV- Chủ tịch Hội LHPN xã

- Thành viên

Thôn Duyên Thượng 1

11

Đồng chí

Lưu Tài Sáng

ĐUV- GĐ HTX DV SX&NN

- Thành viên

Thôn Bái Thủy

12

Đồng chí

Trịnh Thị Hương

ĐUV- Phó Bí thư Đoàn xã

- Thành viên

Thôn Duyên Thượng 2

13

Đồng chí

Đào Thị Thành

ĐUV- Bí thư chi bộ

- Thành viên

Thôn Bái Thủy

14

Đồng chí

Nguyễn Thị Thu Hằng

Chủ tịch Hội Nông dân xã

- Thành viên

Thôn Bái Thủy

15

Đồng chí

Nguyễn Văn Mắm

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

- Thành viên

Thôn Duyên Thượng 2

16

Đồng chí

Lê Văn Trung

Công chức VP&TK

- Thành viên

Thôn Duyên Thượng 2

17

Đồng chí

Ngô Như Lý

Công chức TC&KT

- Thành viên

Thôn Bái Thủy

18

Đồng chí

Nguyễn Thị Hằng

Công chức VH-XH

- Thành viên

Thôn Vực Phác

19

Đồng chí

Trịnh Đình Trường

Công chức Tư pháp – Hộ tịch 

- Thành viên

Thôn Duyên Thượng 1

20

Đồng chí

Hà Văn Minh

Công chức Tư pháp – Hộ tịch 

- Thành viên

Thôn Bái Thủy

21

Đồng chí

Nguyễn Trọng Tiệp

Công chức Địa chính

- Thành viên

Thôn Vực Phác

22

Đồng chí

Lê Văn Sơn

Chỉ huy phó BCHQS xã

- Thành viên

Thôn Duyên Thượng 1

23

Đồng chí

Lê Thị Hương

Bí thư chi bộ

- Thành viên

Trưởng tiểu BCĐ DT1

24

Đồng chí

Nguyễn Văn Lường

Bí thư chi bộ

- Thành viên

Trưởng tiểu BCĐ DT2

25

Đồng chí

Ngô Thị Tuyến

Bí thư chi bộ

- Thành viên

Trưởng tiểu BCĐ Vực Phác

26

Đồng chí

Hà Thị Tuyết

Bí thư chi bộ

- Thành viên

Trưởng tiểu BCĐ CB Mầm non

27

Đồng chí

Lưu Ngọc Tuyên

Bí thư chi bộ

- Thành viên

Trưởng tiểu BCĐ CB Tiểu học

28

Đồng chí

Lê Thị Yến

Bí thư chi bộ

- Thành viên

Trưởng tiểu BCĐ CB THCS

 

quyết định BCĐ phòng chống dịch covid-19

Đăng lúc: 30/08/2021 00:00:00 (GMT+7)

Danh sách BCĐ

 

ĐẢNG BỘ HUYỆN YÊN ĐỊNH

ĐẢNG ỦY XÃ ĐỊNH LIÊN

*

Số 19 - QĐ/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 
 
 


Định Liên, ngày 29 tháng 8 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Định Liên

------

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Căn cứ Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH 12, ngày 21/11/2007;

- Căn cứ Công văn số 189-CV/HU, ngày 26/8/2021 của Huyện ủy Yên Định về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện;

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Định Liên nhiệm kỳ 2020-2025;

- Xét đề nghị của UBND xã Định Liên.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ ĐỊNH LIÊN QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Định Liên gồm các đồng chí có tên sau:

I. BAN CHỈ ĐẠO

1

Đồng chí

Nguyễn Trọng Báo

PBT - Chủ tịch HĐND xã

- Trưởng BCĐ

2

Đồng chí

Lê Văn Trung

PBT - Chủ tịch UBND xã

-Phó Trưởng BCĐ

3

Đồng chí

Trịnh Đình Thanh

ĐUV-P. Chủ tịch UBND xã

-P.Trưởng ban trực

4

Đồng chí

Đào Văn Hoàng

ĐUV-P. Chủ tịch UBND xã

-P.Trưởng ban trực

5

Đồng chí

Hoàng Văn Lương

Trưởng trạm y tế

- UV TT BCĐ

6

Đồng chí

Nguyễn Thị Minh

ĐUV- P. Chủ tịch HĐND xã

- Thành viên

7

Đồng chí

Nguyễn Văn Kế

ĐUV- Chủ tịch MTTQ xã

- Thành viên

8

Đồng chí

Nguyễn Ngọc Vịnh

ĐUV-Trưởng Công an

- Thành viên

9

Đồng chí

Nguyễn Văn Sơn

ĐUV- Bí thư đoàn xã

- Thành viên

10

Đồng chí

Lưu Thị Tuyên

ĐUV- Chủ tịch Hội LHPN xã

- Thành viên

11

Đồng chí

Lưu Tài Sáng

ĐUV- GĐ HTX DV SX&NN

- Thành viên

12

Đồng chí

Trịnh Thị Hương

ĐUV- Phó Bí thư Đoàn xã

- Thành viên

13

Đồng chí

Đào Thị Thành

ĐUV- Bí thư chi bộ

- Thành viên

14

Đồng chí

Nguyễn Thị Thu Hằng

Chủ tịch Hội Nông dân xã

- Thành viên

15

Đồng chí

Nguyễn Văn Mắm

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

- Thành viên

16

Đồng chí

Lê Văn Trung

Công chức VP&TK

- Thành viên

17

Đồng chí

Ngô Như Lý

Công chức TC&KT

- Thành viên

18

Đồng chí

Nguyễn Thị Hằng

Công chức VH-XH

- Thành viên

19

Đồng chí

Trịnh Đình Trường

Công chức Tư pháp – Hộ tịch 

- Thành viên

20

Đồng chí

Hà Văn Minh

Công chức Tư pháp – Hộ tịch 

- Thành viên

21

Đồng chí

Nguyễn Trọng Tiệp

Công chức Địa chính

- Thành viên

22

Đồng chí

Lê Văn Sơn

Chỉ huy phó BCHQS xã

- Thành viên

23

Các đồng chí Bí thư các Chi bộ

- Thành viên

II. TỔ GIÚP VIỆC

1

Đồng chí

Lê Văn Trung

Công chức VP&TK

- Tổ trưởng

2

Đồng chí

Trịnh Thị Hương

Văn phòng Đảng ủy

- Tổ phó

3

Đồng chí

Trịnh Đình Trường

Công chức Tư pháp – Hộ tịch 

- Tổ viên

4

Đồng chí

Hà Văn Minh

Công chức Tư pháp – Hộ tịch 

- Tổ viên

5

Đồng chí

Nguyễn Thị Hằng

Công chức VH-XH

- Tổ viên

6

Đồng chí

Trịnh Văn Việt

Phó Trưởng công an xã

- Tổ viên

7

Đồng chí

Lưu Trọng Hiếu

P.Chủ tịch Hội Nông dân

- Tổ viên

8

Đồng chí

Lê Thị Tuyết

P.Chủ tịch Hội LHPN

- Tổ viên

9

Đồng chí

Đào Thị Lan Hương

Công chức địa chính

- Tổ viên

10

Đồng chí

Ngô Như Lý

Công chức TC&KT

- Tổ viên

Điều 2: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Định Liên có nhiệm vụ:

- Tham mưu, giúp Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên phạm vi toàn xã.

- Ban hành kế hoạch và các văn bản phòng, chống dịch COVID-19; kiểm tra, đôn đốc các thôn, các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện và của địa phương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

- Chỉ đạo việc phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể, các cơ quan liên quan để huy động nguồn lực tham gia và hỗ trợ thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

- Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy sử dụng con dấu của Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo là Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã sử dụng con dấu của UBND xã.

- Giao Trạm y tế là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo.

- Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng các chế độ theo quy định của Đảng và pháp luật hiện hành. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Chỉ đạo do Trưởng ban phân công.

- Ban Chỉ đạo thành lập các tiểu ban trực thuộc Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3: Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ

- Tham mưu, giúp việc choBan Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại xã Định Liên.

- Tham mưu công tác triển khai thực hiện kế hoạch về phòng, chống dịch COVID-19 và các văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

- Phối hợp với các ban, ngành đoàn thể xã, các tổ chức, cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp thông tin, nắm bắt tình hình hằng ngày, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo về tình hình, diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn xã.

- Các thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật hiện hành. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Tổ giúp việc do Tổ trưởng phân công.

- Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4: Các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; cấp ủy chi bộ các thôn, các đơn vị có liên quan và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định kiện toàn, bổ sung Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 đã ban hành./.

Nơi nhận:

- Huyện ủy (b/c),                                            

- UBND huyện (b/c),

- Các đồng chí Đảng ủy viên,

- Như Điều 4 QĐ,

- Lưu VP Đảng ủy.

         

T/M BCH ĐẢNG BỘ

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

 

 

 


Nguyễn Trọng Báo

 

 


 


DANH SÁCH PHÂN CÔNG

Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Định Liên

(Kèm theo Quyết định số19 - QĐ/ĐU, ngày 29/8/2021)

------

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chức vụ trong ban

Chỉ đạo

1

Đồng chí

Nguyễn Trọng Báo

PBT - Chủ tịch HĐND xã

- Trưởng BCĐ

Chỉ đạo chung +Duyên Thượng 2

2

Đồng chí

Lê Văn Trung

PBT - Chủ tịch UBND xã

- Phó Trưởng BCĐ

P.Trưởng BCĐ+Duyên Thượng 1

3

Đồng chí

Trịnh Đình Thanh

ĐUV-P. Chủ tịch UBND xã

- P.Trưởng ban trực

P.Trưởng ban trực+Bái Thủy

4

Đồng chí

Đào Văn Hoàng

ĐUV-P. Chủ tịch UBND xã

- P.Trưởng ban trực

P.Trưởng ban trực+Vực Phác

5

Đồng chí

Hoàng Văn Lương

Trưởng trạm y tế

- UV TT BCĐ

Chỉ đạo Chi bộ

6

Đồng chí

Nguyễn Thị Minh

ĐUV- P. Chủ tịch HĐND xã

- Thành viên

Thôn Vực Phác

7

Đồng chí

Nguyễn Văn Kế

ĐUV- Chủ tịch MTTQ xã

- Thành viên

Thôn Duyên Thượng 1

8

Đồng chí

Nguyễn Ngọc Vịnh

ĐUV-Trưởng Công an

- Thành viên

An ninh+Duyên Thượng 2

9

Đồng chí

Nguyễn Văn Sơn

ĐUV- Bí thư đoàn xã

- Thành viên

Thôn Vực Phác

10

Đồng chí

Lưu Thị Tuyên

ĐUV- Chủ tịch Hội LHPN xã

- Thành viên

Thôn Duyên Thượng 1

11

Đồng chí

Lưu Tài Sáng

ĐUV- GĐ HTX DV SX&NN

- Thành viên

Thôn Bái Thủy

12

Đồng chí

Trịnh Thị Hương

ĐUV- Phó Bí thư Đoàn xã

- Thành viên

Thôn Duyên Thượng 2

13

Đồng chí

Đào Thị Thành

ĐUV- Bí thư chi bộ

- Thành viên

Thôn Bái Thủy

14

Đồng chí

Nguyễn Thị Thu Hằng

Chủ tịch Hội Nông dân xã

- Thành viên

Thôn Bái Thủy

15

Đồng chí

Nguyễn Văn Mắm

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

- Thành viên

Thôn Duyên Thượng 2

16

Đồng chí

Lê Văn Trung

Công chức VP&TK

- Thành viên

Thôn Duyên Thượng 2

17

Đồng chí

Ngô Như Lý

Công chức TC&KT

- Thành viên

Thôn Bái Thủy

18

Đồng chí

Nguyễn Thị Hằng

Công chức VH-XH

- Thành viên

Thôn Vực Phác

19

Đồng chí

Trịnh Đình Trường

Công chức Tư pháp – Hộ tịch 

- Thành viên

Thôn Duyên Thượng 1

20

Đồng chí

Hà Văn Minh

Công chức Tư pháp – Hộ tịch 

- Thành viên

Thôn Bái Thủy

21

Đồng chí

Nguyễn Trọng Tiệp

Công chức Địa chính

- Thành viên

Thôn Vực Phác

22

Đồng chí

Lê Văn Sơn

Chỉ huy phó BCHQS xã

- Thành viên

Thôn Duyên Thượng 1

23

Đồng chí

Lê Thị Hương

Bí thư chi bộ

- Thành viên

Trưởng tiểu BCĐ DT1

24

Đồng chí

Nguyễn Văn Lường

Bí thư chi bộ

- Thành viên

Trưởng tiểu BCĐ DT2

25

Đồng chí

Ngô Thị Tuyến

Bí thư chi bộ

- Thành viên

Trưởng tiểu BCĐ Vực Phác

26

Đồng chí

Hà Thị Tuyết

Bí thư chi bộ

- Thành viên

Trưởng tiểu BCĐ CB Mầm non

27

Đồng chí

Lưu Ngọc Tuyên

Bí thư chi bộ

- Thành viên

Trưởng tiểu BCĐ CB Tiểu học

28

Đồng chí

Lê Thị Yến

Bí thư chi bộ

- Thành viên

Trưởng tiểu BCĐ CB THCS